Wat is Boeremusiek?

Dit is 'n vraag wat kenners al vir jare laat kopkrap en kan nie beantwoord word sonder 'n mate van polemiek nie. In kort, definieër ons, Die Tradisionele Boeremusiekklub, dit as instrumentele volksmusiek wat dateer uit die era toe die persone wat dit beoefen het internasionaal bekend gestaan het as "Die Boere" van Suid-Afrika. Dit is informele musiek wat op 'n kenmerkende manier gespeel word en is hoofsaaklik bedoel as begeleiding vir sosiale danse.

Hulle musiek is van die middel van die twintigste eeu af ook boeremusiek genoem. Die term het in omloop gekom sonder dat genoegsaam in ag geneem is dat die musiek waarna verwys word ‘n breër ontstaansbasis het as net diegene wat as “Boere” bekend was. 

 Vir die doeleindes van hierdie webblad word ander tipes Afrikaanse musiek uit dieselfde periode, soos ballades, serenades asook musiek gemik op 'n passiewe gehoor, soos kunsmusiek en klassieke musiek, uitgesluit.

Oorsprong

Die oorsprong van  boeremusiek is soos ‘n boom met wortels wat uit verskillende rigtings kom. Eerstens het die term boeremusiek eers in die tweede helfte van die twintigste eeu in omloop gekom en kom dit glad nie in die vroeëre geskrifte voor nie. Loop ‘n mens terug op die spoor van die musiek wat as boeremusiek bekend geword het, dan blyk dit gou dat die setlaars hulle volksmusiek en –instrumente uit die stamlande meegebring het en dat daar nog steeds beïnvloeding daarna was soos wat die musiek en danse in die stamlande ontwikkel en gegroei het.

Lees verder: Oorsprong

Danse

[Bron: Die ontstaan en ontwikkeling van Boeremusiek - W.A. Schultz]

Die term boeredans word in hierdie verband gebruik as 'n kollektiewe term omdat dit die kenmerkende dansvorms behels wat aan die betrokke boeremusiekwysies gekoppel word. lnderwaarheid kom al hierdie danse, behalwe die vastrap, vanaf oorsee. Maar al het die danse oorsee ontstaan, het hulle hier ingeburger geraak en 'n besondere karakter aangeneem as gevolg van die kenmerkende eienskappe van boeremusiek.

Lees verder: Danse

Karakter

Boeremusiek is dans- en singmusiek wat sedert 1652 in Suid-Afrika ontwikkel het. Musiek uit die stamlande was aanvanklik oorheersend soos die militêre orkeste dit gespeel het. Heel gou egter het die musiek ‘n eie inheemse en plattelandse karakter ontwikkel met dat die bevolking begin uitsprei het en al meer op hulle eie vermoë om musiek te maak aangewese was. Eie belewenisse en omstandighede het al meer in die sang en danse inslag gevind.

Lees verder: Karakter

Hoe kan boeremusiek uitgebou word?

Hoe kan Tradisionele Boeremusiek uitgebou word sonder om die karakter daarvan skade te doen?

Alleen deur dit te speel en beter te probeer speel. Daar is inderdaad baie aan die ou nommers te verbeter sonder om die karakter daarvan geweld aan te doen. Op die ou 78-spoed plate is vele voorbeelde van slordige samespel, wanballans, vals note, verkeerde akkoorde en blatante foute. As mens in gedagte hou dat die opnametegnieke van daardie dae 'n mens een kans gegee het om die opname te maak is dit vir niemand 'n rede om hierdie musiek te verwerp of minag nie. Ons moet dit eerder as ons plig beskou om dit te louter en te veredel sodat dit 'n volksmusiek kan word waarop elke Afrikaner trots kan wees.

Lees verder: Hoe kan boeremusiek uitgebou word?

Instrumente

Konsertinas

Die konsertina is meestal die hoofinstrument in 'n Boereorkes. Die Afrikaanse volksname vir konsertinas verdeel die instrument in twee breë kategorieë nl. "Engelse konsertinas" en "Boerekonsertinas". Die onderskeid word gemaak op grond van die konstruksie tegniek en fisiese voorkoms van die instrument asook die aard van die klank wat dit voortbring.

Lees verder: Instrumente